ENCI-Bergloop Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Atletiek Maastricht wijst er als organisator van de Encibergloop in Maastricht op dat de deelnemers aan deze Encibergloop op eigen verantwoordelijkheid deelnemen. Dit houdt dus in dat deelname aan de Encibergloop geheel voor eigen risico is.
 • Als organisator van dit evenement aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder overlijden en/of elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die de deelnemer voorafgaand aan, tijdens of na afloop van de wedstrijd overkomt, noch binnen noch buiten het terrein. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade, vermissing of diefstal van goederen die de loper voorafgaand, tijdens of na de wedstrijd in zijn bezit heeft. Op het moment dat u zich als deelnemer inschrijft voor de Encibergloop gaat u hiermee akkoord.
 • Deelnemers aan onze Encibergloop dienen zelf (voorzorgs)maatregelen te nemen aangaande lichamelijke conditie, training, voeding en drank, schoeisel en kleding om de wedstrijd te kunnen lopen. Bij twijfel over uw gezondheid/ lichamelijke conditie, raadpleeg voorafgaand altijd een arts.
 • Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor het bij zich dragen van namen en contactgegevens van alle groepsleden, inclusief telefoonnummers in geval van nood. Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
 • Deelnemers aan de Encibergloop respecteren de natuur. Zij blijven in natuurgebied op de paden. Afval wordt tijdens de wedstrijd alleen in de daarvoor bestemde bakken en zakken gedeponeerd.
 • Met de inschrijving gaat de deelnemers voorts akkoord met het eventuele gebruik van zijn beeltenis op foto/film e.d. voor promotionele of voorlichtende doeleinden.

Deelnamereglement:

 • De Encibergloop in Maastricht wordt georganiseerd door Atletiek Maastricht, een lidorganisatie van de Atletiek Unie.
 • Deelname aan de Encibergloop geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
 • Het evenement is voor iedereen toegankelijk mits men beschikt over een geldige startbewijs/startnummer.
 • Tijdens deelname aan de wedstrijd dienen aanwijzingen van de organisatie, politie, hulpdiensten, verkeersbegeleiders e.d. te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken.
 • De organisatie dan wel de personen hiervoor werkzaam zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer geleden nadeel.
 • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij aanbrengt aan eigendommen van derden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden e.d. te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. Er bestaat geen recht op teruggave van inschrijfgeld noch vergoeding.
 • Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting van de wedstrijd leiden.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisator.